De CSVN periode van de oprichtingsdatum (18 oktober 1980) tot eind 1981.

Bij de start van de CSVN

Wie had er 50 jaar geleden al kunnen denken aan computerschaak? Niemand natuurlijk, want de computer bestond nog niet. Wel sprak men destijds reeds over machinaal schaken en doorgewinterde positiespelers werden wel eens vergeleken met een schaakmachine. Daarmee bedoelde men dan dat de spelers i.q. hun zetten bepaalden op strikt logische gronden (die samenhingen met de aard der stelling) en daarbij geen diepe berekeningen of combinaties maakten. Hoe geheel anders is het uitgepakt! De computer verscheen en van het eerste ogenblik af is er grote belangstelling geweest voor het schaken door deze wonderlijke machine. De programma's gingen evenwel in die richting dat de computer niet speelde als een schaakmachine, zoals wij ons die vroeger voorstelden, maar juist als een uitblinker in het voeren van diepe berekeningen in alle mogelijke richtingen, vele miljoenen per minuut.

Voorshands wordt in het computerschaak veel (te veel) nadruk gelegd op "brute force", de brute kracht. Daarnaast echter tracht men zoveel mogelijk bekende, veel voorkomende patronen in het programma te vangen. Of deze combinatie van berekening en herkenning op den duur zal leiden tot het gefundeerde schaak van meesters en grootmeesters, valt moeilijk te voorspellen. Zeker is, dat de sterk verhoogde belangstelling voor computerschaak ons dichter bij de oplossing zal brengen. De oplossing die de computer hetzij kroont tot wereldkampioen, hetzij erkent als een sterke, maar eenzijdig ontwikkelde speler. In dit verband is de oprichting van de vereniging voor computerschaak zeer te begroeten en ik wens de leden dan ook veel succes toe bij de bestudering van de mogelijkheden van de computer en vooral bij het aangeven van methodes die zullen leiden tot verbetering of bij voorkeur tot "vermenselijking" van het programma.

Prof. dr. Max Euwe

Bovenstaande brief is gepubliceerd in het eerste nummer van computerschaak (feb. 1981).

 euwe100

Het begin

De eerste veertien maanden van het bestaan van de CSVN vormden een periode van ongedachte groei. Door 28 belangstellenden, samengeroepen door de Alexander Rueb-Stichting die sinds twee jaar een computercommissie had, werd op 18 oktober 1980 te Utrecht tot oprichting van de CSVN besloten. Zie de kopie van het verslag aan het eind van deze pagina. Tegen het einde van het verslagjaar hadden zich reeds 622 leden aangemeld. Hieruit blijkt dat het initiatief tot oprichting juist was, al was de vorm en de omvang onzer activiteiten in het begin lang niet duidelijk. Een der eerste besluiten betrof het publiceren van het tijdschrift Computerschaak, waarvan in 1981 vijf nummers met een totaal van 164 bladzijden verschenen. De inhoud werd in eerste instantie bepaald door de redactie, die de schrijvers uitnodigde over bepaalde onderwerpen te schrijven. Daarbij kwam dan al spoedig de steun van een aantal leden die kopij inzonden over de stof die hen bezig hield. Hierdoor kwam de inhoud zeer dicht bij de belangstelling onzer lezers te staan. Veel belangstelling bestond voor onze twee ledenvergaderingen, die opgeluisterd werden door korte lezingen en door een demonstratie van schaakcomputers waarmee ook gespeeld kon worden. Op 14 februari en 21 november werden de tweede en derde ledenvergadering gehouden in de Technische Hogeschool te Delft. Het aantal bezoekers liep s'middags op tot ongeveer 300. Er werd aandacht besteed aan de ICCA (International Computer Chess Organisation) en de middag stond in het teken van voorlichting over de in de handel zijnde schaakcomputers. Bij enkele partijen werd commentaar gegeven, waarbij Max Euwe assisteerde.

De aanwezigheid op de najaarsvergadering was minder, 125 personen. Het levendige commentaar bij de wedstrijden van Mephisto 2 en Mark 5 tegen de Nederlandse programma's YNCT en PION bleven tot het einde boeien. YNCT en PION verloren ieder met wit en zwart tegen de buitenlanders, die onderling nog een partij remise speelden. Andrew Page was aanwezig namens Scisys, de producent van Mark 5 in Londen. De ontwerpers van het Mephisto programma, Henne en Nitsche uit München, waren aanwezig op de vergadering en gaven in de pauzes tal van inlichtingen. Beide heren hadden de avond te voren, 20 november 1981 in Krasnapolsky te Amsterdam, op een door ons georganiseerde ontmoetingsavond met enkele ontwerpers van Nederlandse schaakprogramma's gelegenheid tot kennismaking en uitwisseling van gedachten. Op 25 april 1981 besloot de Bondsraad van de KNSB op ons verzoek de CSVN te erkennen als "bijzondere bond".

 

Verslag 18 oktober 1980:

 


Copyright CSVN